Home Verzendkosten BUITENLAND Astra1 en Astra3 DUO LNB-60 BESTELLEN & BETALEN Schotel elevatie Europa How To Pay? Betalen met PayPal
 
 
Producten
MAGAZIJN OPRUIMING
HD TV
!!!!! NIEUW !!!!!
Afstandsbedieningen
ONTVANGERS
SCHOTELS
LNB's
Motor en Actuator
KABELS en CONNECTORS
BEVESTIGING
CAMPING
CAModulen
COMPUTER
DiSEqC SWITCHES
DIVERSEN
KPN DIGITENNE
INSTALLATIE
PROGRAMMERS
Betalingswijzen - Bezorgvormen
Extra
Verzendkosten BUITENLAND
Astra1 en Astra3
DUO LNB-60
OPENINGSTIJDEN?
BESTELLEN & BETALEN
Betalen met PayPal

Winkelwagen  
Aantal Product
Zoek:
  

  Info  
   

A V Satellietmarkt

Algemene voorwaarden van satellietmarkt.nl

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"SATELLIETMARKT": de onderneming die onder de handelsnaam "SATELLIETMARKT" gedreven wordt door A.M. van de Laar van Zwol gevestigd te Lelystad, sinds juni 2003 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad, onder nummer 39082969.

"Wij":, "Ons":, Satellietmarkt, zoals hierboven omschreven, maar waar voor een goede leesbaarheid deze omschrijving werd vervangen door wij of ons.

"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

"Order":, "Bestelling":, "Opdracht": Uw opdracht tot leveren, welke totstandkwam door het invullen en verzenden per post of electronische post van een bestelling of van bestellingen, en welke van kracht werd na onze bevestiging per email.

"Product": het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Satellietmarkt door of via Satellietmarkt binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden en waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

"Prijzen": de stuksprijzen genoemd bij alle producten door Satellietmarkt zijn inclusief de wettelijke 21% BTW.

"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Satellietmarkt gesloten worden en waarbij Satellietmarkt partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Satellietmarkt middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Satellietmarkt worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Satellietmarkt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Satellietmarkt ingeschakelde andere partijen.
2.4 Satellietmarkt heeft onverwijld het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Satellietmarkt zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Satellietmarkt de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of email) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of email) aan ons te melden.
3.2 De overeenkomst tussen ons en u komt eerst tot stand als u een bestelling heeft geplaatst middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Satellietmarkt en nadat wij deze bestelling middels een ontvangstbevestiging naar uw emailadres hebben bevestigd. Wij zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk, en wel binnen 2 tot uiterlijk 8 dagen aan u versturen, nadat het volledige factuurbedrag vooruit door U per Bank of Giro aan ons werd overgemaakt, tenzij door ons met U werd overeengekomen dat aan U op open rekening wordt geleverd.
Sub. A. Zijn er acht dagen verstreken na uw betaling aan Satellietmarkt en u heeft geen mededeling via email of anderszins van ons ontvangen betreffende een mogelijk langere levertijd, dan dient u onverwijld kontakt met ons op te nemen om samen met u vast te stellen of verdere vertraging wederzijds akkoord is. Heeft u betaald en na  tien dagen nog niets ontvangen maar wel binnen acht dagen bij ons gereclameerd, zal onverwijld door ons kontakt met de desbetreffende vervoerder worden opgenomen teneinde uw zending te traceren. Ingeval uw zending bij vervoerder als vermist wordt aangegeven, zal direkt na bekend worden van dit feit uw zending opnieuw door ons worden verstuurd, zonder verdere kosten uwerzijds.
Sub. B. Indien Uw bestelling of een gedeelte daarvan niet leverbaar is of een langere levertijd heeft dan zal dit direkt aan u worden medegedeeld. U hebt het recht in dat geval de aankoop ongedaan te maken binnen de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn.
3.3 Alle prijzen en verzendkosten zijn gebaseerd op levering binnen de Nederlandse landsgrenzen. Voor leveringen buiten Nederland gelden aangepaste verzendtarieven, welke per zending separaat berekend zullen worden. Deze berekende verzend/behandelingskosten zullen aan het door u verstrekte emailadres gezonden worden en na goedkeuring/betaling van deze kosten plus betaling van het totaal verschuldigde voor de bestelde goederen zal de zending per omgaande aan u verzonden worden.

4. BETALINGEN
Contante betaling.
Bij aflevering/installatie kan alleen contant betaald worden.

Rembourszendingen worden door ons NIET verzonden.

Vooruitbetaling, de pro-forma factuur zal per email aan U gezonden worden, direct na ontvangst van het bedrag (s.v.p. bestelnummer vermelden) zal de bestelling binnen 2 tot uiterlijk 8 dagen aan U worden geleverd. Heeft u betaald en na  tien dagen nog niets ontvangen en niet na uiterlijk acht dagen (artikel 3.2 Sub A) bij ons gereclameerd kunnen wij helaas geen reklamaties in behandeling nemen conform het in artikel 3.2 en artikel 3.2 Sub. A. hieromtrent gestelde.
N.B.
Alle prijzen en verzendkosten zijn gebaseerd op levering binnen de Nederlandse landsgrenzen. Voor leveringen buiten Nederland gelden aangepaste verzendtarieven, welke per zending separaat berekend zullen worden. Deze berekende verzend/behandelingskosten zullen aan het door u verstrekte emailadres gezonden worden en na goedkeuring/betaling van deze kosten plus betaling van het totaal verschuldigde voor de bestelde goederen zal de zending per omgaande aan u verzonden worden.

5. TRANSPORT- EN VERZENDKOSTEN PAKKETTEN
5.1 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ons. Vanaf het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ons kunnen worden uitgesloten.
a. Briefpost is niet verzekerd en niet traceerbaar, deze zendingen worden verstuurd voor uw eigen risco.
5.2 De kosten van transport van de producten hangen mede af van de omvang van Uw opdracht en het land van bestemming.
N.B.
Het op grond van de Postwet verplichte postvervoer wordt uitgevoerd onder de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer (AVP, TNT post laatste versie)
Alle prijzen en verzendkosten zijn gebaseerd op levering binnen de Nederlandse landsgrenzen. Voor leveringen buiten Nederland gelden aangepaste verzendtarieven, welke per zending separaat berekend zullen worden. Deze berekende verzend/behandelingskosten zullen aan het door u verstrekte emailadres gezonden worden en na goedkeuring/betaling van deze kosten plus betaling van het totaal verschuldigde voor de bestelde goederen zal de zending per omgaande aan u verzonden worden.

6. LEVERTIJD
6.1 De levertijd van bestelde artikelen bedraagt maximaal 8 dagen na ontvangst van uw betaling, na deze termijn heeft U het recht de bestelling bij ons te annuleren.
6.2 Indien een product niet meer voorradig of leverbaar is of overmacht in het spel is zijn wij tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, wij zullen u hierover binnen 3 werkdagen via email of anderszins in kennis stellen.
6.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.2 van deze voorwaarden werd ontbonden wordt het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen door ons aan u terugbetaald en ingeval van een eenmalige machtiging zal deze worden vernietigd.

7. AFKOELINGSPERIODE
7,1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met ons te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
7.2 Als u de overeenkomst volgens artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via email, brief of fax) aan Satellietmarkt te melden. U dient het product dan onmiddellijk in orginele verpakking onbeschadigd en ongebruikt aan ons terug te sturen. Alle kosten van deze retourzending, alsmede elk risico komt dan wel voor Uw rekening.
7.3 Indien u reeds betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met ons ingevolge art. 7. 1 en 7.2 van deze voorwaarden herroept, zullen wij deze binnen 10 werkdagen nadat wij het door u geretourneerde product in goede staat hebben ontvangen, aan u terugbetalen.
7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar ons oordeel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid (slecht verpakt o.i.d.) van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt zullen wij u hiervan schriftelijk (via fax, brief of email) in kennis stellen. Wij hebben dan het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in te houden op het aan u terug te betalen bedrag.

8. WEIGERING REMBOURS
Weigering rembours is voor Satellietmarkt niet van toepassing omdat Satellietmarkt geen rembourszendingen uitleverd.

9. NIET GOED, GELD TERUG
9.1 Als u binnen 30 dagen nadat u het product heeft ontvangen, vaststelt dat het product een gebrek blijkt te vertonen, kunt U:
(a) ons schriftelijk (via fax, brief of email) vragen om herstel, vervanging of levering van ontbrekende of gebrekkige gedeelten van het product; of
(b) de overeenkomst met Satellietmarkt ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of email) uitgebreid aan ons te melden.
9.2 Indien u ons vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product zullen wij bepalen op welke wijze dit zal geschieden. Wij zullen het artikel binnen 20 werkdagen nadat wij het product van u terug hebben ontvangen, repareren of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan U terugsturen komen voor onze rekening, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product danwel dat het gebrek aan het product aan uzelf te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval zijn wij niet gehouden enig gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Wij zullen in dat geval het product in dezelfde toestand ongefrankeerd aan u terugzenden, als die waarin wij het produkt van u ontvingen.
9.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 9. 1 (b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk goed verpakt aan ons te retourneren in de orginele fabrieksverpakking, ongebruikt en onbeschadigd. De betaalde aankoopprijs van het product (excl. verzendkosten) zal, wanneer aan alle gestelde voorwaarden is voldaan binnen 10 dagen op uw rekening teruggestort worden. Zie in dit verband Artikel 7.3 en 7.4.

10. GARANTIES
10.1 Op alle door ons geleverde producten bestaat een fabrieksgarantie. Tenzij anders vermeld is de garantietermijn 12 maanden. Deze garantie laat uw rechten die hieruit voortvloeien uit de wet onverlet.

11. KLACHTEN
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ons serieus in behandeling worden genomen.
11.2 U dient een klacht te allen tijde zo duidelijk mogelijk kenbaar te maken via email, fax of brief
11.3 Wij zullen binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht in behandeling nemen c.q. trachten op te lossen. Wij zullen u hierover schriftelijk en zo spoedig als mogelijk is (via fax, brief of email) berichten.

12. PRIVACY
12.1 Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in één of meerdere bestanden.
12.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is o.a. het door ons kunnen nakomen van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
12.3 De gegevens die wij verwerken, zijn alleen die gegevens die u invult in uw bestelformulier wanneer u één of meerdere producten bestelt of heeft besteld.
12.4 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde opvragen, door een schriftelijk (via fax, brief of email) verzoek hiertoe aan ons te richten. Wij zullen u dan binnen 1 week een overzicht verstrekken van al uw bij ons aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat deze gegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feiten onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of email) aan ons te melden, waarbij u aangeeft of u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen, aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. Wij zullen in alle gevallen uw wensen onmiddellijk opvolgen, tenzij wij hiertoe niet in staat zijn. In dat geval zal Satellietmarkt uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

13. ADRESGEGEVENS VAN SATELLIETMARKT
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden vindt plaats met SATELLIETMARKT
Per email: correspondentie@satellietmarkt.nl

14. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Satellietmarkt is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Satellietmarkt naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en ons, kunt u ons verzoeken om hierin te laten bemiddelen, tenzij wij van mening zijn dat de aard van dit geschil zulk een bemiddeling niet rechtvaardigt.
14.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 14.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden gelden de regels van het Wetboek van Burgelijke Rechtvordering.

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle goederen en/of producten waarvan bovengenoemd sprake is blijven ons volledig eigendom, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Bij het niet of niet tijdig of niet geheel betalen van de artikelen hebben wij het recht u te sommeren de goederen op eerste verzoek in goede staat en zonder kosten voor ons aan ons terug te zenden.
Door het plaatsen van een bestelling en het aannemen van de goederen verklaart u zich met alle bovenstaande voorwaarden en bedingen akkoord.

Verzendkosten BUITENLAND DUO LNB-60 BESTELLEN & BETALEN A V Satellietmarkt Betalen met PayPal